Telefon  +48 886 225 942        

Telefon  +48 602 659 330          

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Specjalista uzupełniający dokumenty przy stole

 

Ubezpieczenia

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Ubezpieczenia komunikacyjne pozwalają na zabezpieczenie naszego majątku na wypadek szkody związanej z posiadanym samochodem. W przypadku wystąpienia różnego rodzaju zdarzeń możemy uzyskać odszkodowanie od ubezpieczycieli.

Do grupy tak zwanej ubezpieczeń komunikacyjnych należy zarówno:

 • ubezpieczenie obowiązkowe czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów,
 • ubezpieczenia dobrowolne w tym autocasco, ubezpieczenie assistance, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), ubezpieczenie bagażu i inne stanowiące niejednokrotnie rozszerzenie oferty podstawowej na przykład ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego.

 

 

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE-PRZEMYSŁOWE

W każdej działalności gospodarczej występują różnorodne ryzyka. Działanie w warunkach ryzyka jest specyficzną i niezależną cechą każdego przedsiębiorstwa. Najczęstszymi ryzykami / zagrożeniami występującymi w działalności przedsiębiorstw są:

 

Skutki zdarzeń losowych powodujących utratę, uszkodzenie lub zniszczenie mienia

Ubezpieczeniem od ognia i innych zdarzeń losowych objęte są szkody polegające na bezpośredniej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek zaistnienia określonych zdarzeń losowych. Do takich zdarzeń możemy zaliczyć między innymi:

 • pożar, powódź, huragan, deszcz nawalny, grad, lawina, zalania, osuwanie i zapadanie się ziemi,
 • szkody będące wynikiem skażenia lub zanieczyszczenia ubezpieczonego mienia,
 • szkody powstałe w wyniku akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniem losowym.

 

Powódź

 

Mężczyzna zgłaszający kradzież przez telefon na policję

 

Skutki kradzieży w włamaniem

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem zapewnia pokrycie szkód powstałych w wyniku Kradzieży z włamaniem (art. 279 § 1 kk) rozumianej jako: zabór rzeczy ruchomej celem jej przywłaszczenia dokonany po uprzednim pokonaniu zabezpieczenia. W dawnym orzecznictwie i literaturze prawa karnego przyjmowano, że zabezpieczenie musi mieć fizyczny charakter. Obecnie coraz częściej spotykany jest pogląd, że włamaniem jest także pokonanie niematerialnego zabezpieczenia (np. złamanie kodu zamka szyfrowego). Nie jest istotne na ile zabezpieczenie jest w stanie spełnić swoją rolę. Włamanie ma miejsce zawsze, gdy sprawca usuwa sprawną przeszkodę (drzwi zamknięte na klucz, skobel, zamknięte okno, zasunięty zamek błyskawiczny w namiocie) umieszczoną przez właściciela i z której wynika jego wola zabezpieczenia rzeczy przed osobami postronnymi. Sposób pokonania zabezpieczenia jest nieistotny. Sprawca może posłużyć się także oryginalnym kluczem.

Włamanie może nastąpić tylko do zamkniętego pomieszczenia (także pojazdu). Zwykłą kradzieżą będzie zatem zabór roweru przypiętego na łańcuch do parkanu.

 

 

Rabunek

 

Złodziej w oknie

 

Wybita szyba w aucie

 

Wandalizm

 

Uszkodzenie sprzętu elektronicznego

Sprzęt elektroniczny może być ubezpieczony polisą majątkową od ognia i innych zdarzeń losowych lub od kradzieży z włamaniem i rabunku, jednak ze względu na specyfikę tego rodzaju mienia zasadne jest ubezpieczenie go tzw. polisą elektroniczną. Zapewnia ona ochronę ubezpieczeniową na bazie All risks tzn. od standardowych ryzyk elektronicznych oraz od wszystkich innych nagłych i nieprzewidzianych ryzyk , poza tymi, które są wyraźnie wyłączone. Ubezpieczone są m.in. szkody w następstwie błędnej lub niewłaściwej obsługi.

 

Uszkodzony smartfon

 

Zepsute auto

 

Awaria maszyn

Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny posiadane przez ubezpieczającego w związku z prowadzona przez niego działalnością. Maszyny ubezpieczone są na terenie zakładu zarówno w trakcie eksploatacji , jak i w czasie demontażu w celu dokonania ich przeglądu lub remontu oraz w trakcie ponownego montażu po zakończeniu wspomnianych czynności. Zakres ubezpieczenia dotyczy wszystkich ryzyk poza ryzykami wyraźnie wyłączonymi. Ubezpieczeniem jest objęta każda nagła i nieprzewidziana utrata, zniszczenie lub uszkodzenie maszyn powstałych miedzy innymi w wyniku:

 • wady materiałowej maszyny,
 • błędu popełnionego w trakcie montażu maszyny,
 • eksplozji,
 • dostania się ciała obcego do mechanizmu maszyny,
 • i oczywiście ryzyka standardowe jak pożar, przepięcia, kradzież z włamaniem i inne.

 

Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

Zapewnia ochronę ubezpieczeniową w przypadku, gdy w związku z prowadzona działalnością lub posiadanym mieniem ubezpieczony, w następstwie czynu niedozwolonego wyrządził szkodę osobie trzeciej i z mocy prawa jest zobowiązany do jej naprawienia. Czyn niedozwolony jest tutaj szeroko rozumiany. Jest nim działanie , zaniechanie czy zaniedbanie, które w konsekwencji doprowadziło lub przyczyniło się do powstania szkody u osoby trzeciej, Odpowiedzialność ubezpieczyciela dotyczy szkód polegających na uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia osób trzecich oraz szkód na osobie, polegających na uszkodzeniu ciała czy rozstroju zdrowia poszkodowanego.

 

Biznesmen patrzący przez okno

 

Oddanie wytworzonego produktu do magazynu

 

Odpowiedzialność cywilna za wytworzony produkt

W przypadku tego typu ubezpieczeń przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność , jaką ubezpieczający ponosi względem osób trzecich, które doznały szkody w mieniu lub też uszczerbku na zdrowiu , w związku z użyciem wadliwego produktu, który ubezpieczający wyprodukował ( odpowiedzialność producenta) lub wprowadził na rynek po uprzednim nadaniu swojej marki.

Do odpowiedzialności może być również pociągnięty importer, hurtownik oraz właściciel sklepu, w którym poszkodowany nabył wadliwy produkt.

Produktem w rozumienia odpowiedzialności cywilnej jest również wykonana przez ubezpieczającego usługa. Należy zaznaczyć , iż wada produktu pojmowana jest nie tylko w sensie fizycznym. Jest nią również zaniedbanie związane z już gotowym produktem np. niezamieszczenie w instrukcji obsługi informacji i ostrzeżeń o skutkach użycia czy zastosowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub w innych niż zalecane warunkach.

 

Utrata zysku itp.

Ubezpieczenie to związane jest z utratą korzyści , jakie poszkodowany mógłby osiągnąć , gdyby szkoda nie wystąpiła.

Przedmiotem ubezpieczenia utraty zysku jest szacowany zysk , który ubezpieczający osiągnąłby z tytułu wytwarzania produktów lub sprzedaży towarów i usług, gdyby prowadzona przez niego działalność gospodarcza w miejscu ubezpieczenia nie została przerwana lub zakłócona na skutek szkody w mieniu.

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być również koszty stałe, do których poniesienia przedsiębiorca jest zobowiązany niezależnie od faktu nie zakłóconego prowadzenia działalności czy też przerwy spowodowanej szkodą w mieniu.

 

Utrata zysku

 

Auto z wybitą szybą

 

Szkody w mieniu transportowanym

Ubezpieczeniem mienia w transporcie może być objęte wszystkie mienie przewożone przez ubezpieczającego lub przez podmiot, któremu ubezpieczający zlecił dokonanie danego transportu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego przewożonego mienia w następstwie zaistniałego pokrytego polisą ryzyka. Do takich ryzyk, które są objęte ochrona ubezpieczenia są miedzy innymi : ogień i inne zdarzenia losowe, kradzież z włamaniem , rabunek, kradzież środka transportu wraz z przewożonym ładunkiem, kradzież ładunku będąca następstwem wypadku drogowego.

 

Szkody z ryzyka budowlano-montażowych

Trwający w Polsce wzrost gospodarczy powoduje wzrost liczby inwestycji. Prowadzenie prac budowlano montażowych wiąże się z powstawaniem różnego rodzaju zagrożeń. Ten stan rzeczy powoduje zapotrzebowanie na ochronę ubezpieczeniową dostosowaną do potrzeb inwestorów i wykonawców.

W tym celu zakłady ubezpieczeń przygotowały ofertę kompleksowego ubezpieczenia kontraktu budowlanego ( montażowego) oraz zaplecza technicznego od wszystkich ryzyk mogących zakłócić realizowany proces inwestycyjny.

Najbardziej znanymi produktami w grupie ubezpieczeń budowlano-montażowych są:

 • ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowlanych C.A.R,
 • ubezpieczenie wszelkich ryzyk montażowych E.A.R.

Powyższe ubezpieczenia mogą być zawarte przez dowolną stronę kontraktu np. wykonawca, inwestor itp.

Przedmiotem ubezpieczenia są pełne wartości robót kontraktowych w chwili zakończenia robót budowlanych lub robót montażowych, łącznie z materiałami , zapleczem budowlanym, sprzęt, maszyny budowlane, koszt uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, odpowiedzialność za szkody w mieniu otaczającym, odpowiedzialność cywilna deliktowa w związku z prowadzonymi pracami.

Ubezpieczeniem objęte są wszelkie szkody materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, całkowitym lub częściowym w sposób powodujący konieczność lub naprawę. W ramach odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy w związku z prowadzeniem określonych w umowie ubezpieczenia robót budowlanych lub posiadaniem i wykorzystywaniem w trakcie tych robót mienia ubezpieczony jest obowiązany w myśl przepisów prawa do naprawienia szkody.

 

Wózek widłowy w hangarze